បណ្ណសារ

Archive for ខែវិច្ឆិកា, 2009

សៀវភៅធរណីមាត្រ

ខែវិច្ឆិកា 9, 2009 បញ្ចេញមតិ

សៀវភៅធរណីមាត្រសម្រាប់ថ្នាក់ទី11 និង ទី12

(Download Now ) Free Trial

វិធិសាស្រ្តក្នុងធរណីមាត្រ

ចំណាត់ក្រុម ៖គណិតវិទ្យាថ្ងៃនេះ

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោក

ខែវិច្ឆិកា 3, 2009 មតិ 3

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោក( ភាគ១)

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ១

(Download)គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ១

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោក( ភាគ២)

គណិតវិទ្យាភាគ២

(Download )គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ២

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោក( ភាគ៣)

គណិតវិទ្យាភាគ២

(Download) /គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ៣

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោក( ភាគ៤)

(Download)គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ៤

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោក( ភាគ៥)

Book Olympiad 5

(Download Now ) គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ០៥(Free Trial )

ចំណាត់ក្រុម ៖គណិតវិទ្យាថ្ងៃនេះ