បណ្ណសារ

Archive for ខែតុលា, 2009

ចំណោទគណិតវិទ្យា

ខែតុលា 31, 2009 មតិ 12

គេដឹងថា5ឆ្នាំទៅមុខទៀតអាយុឪពុកស្មើនឹង3ដងនៃអាយុកូន ។ បើគេយកអាយុឪពុកក្នុង

ពេលបច្ចុប្បន្នចែកនឹងអាយុកូនបច្ចុប្បន្នគេបានផលចែក 3 នឹងសំនល់ 10 ។

តើបច្ចុប្បន្នអាយុឪពុកមានប៉ុន្មាន ?

ក/ 40ឆ្នាំ                        ខ/ 45ឆ្នាំ                                គ/ 50ឆ្នាំ

ឃ/ 55ឆ្នាំ       ង/ 60ឆ្នាំ        ច/65ឆ្នាំ

គណិតវិទ្យាពាណិជ្ជកម្ម

ខែតុលា 30, 2009 មតិ 6
(Download) គណិតវិទ្យាពាណិជ្ជកម្មគណិតវិទ្យាពាណិជ្ជកម្ម

គណិតវិទ្យាពាណិជ្ជកម្ម

(Download)វិធីងាយៗដើម្បីឲ្យខួក្បាលក្លាយជាម៉ាស៊ីនគិតលេខ

វិធីងាយៗដើម្បីឲ្យខួក្បាលក្លាយជាម៉ាស៊ីនគិតលេខ

វិធីងាយៗដើម្បីឲ្យខួក្បាលក្លាយជាម៉ាស៊ីនគិតលេខ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សូមអគុណលោក នន់ សុខណា ដែលបានផ្ញើសៀវភៅនេះ

ដើម្បីចែកជូនអ្នកសិក្សា!!!

គន្លឹះស្វ៊ីតនៃចំនួនពិត

ខែតុលា 28, 2009 មតិ 9

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោក

ខែតុលា 28, 2009 មតិ 3

សៀវភៅនេះសម្រាប់សិស្សានុសិស្សសិក្សាស្រាវជ្រាវតែប៉ុណ្ណោះ ( មិនសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្ម )

ចំណាត់ក្រុម ៖គណិតវិទ្យាថ្ងៃនេះ

សិក្សាស្វ៊ីតចំនួនពិតដោយខ្លួនឯង!!!

ខែតុលា 23, 2009 បញ្ចេញមតិ

Pages from Book II Sequences

ចំណាត់ក្រុម ៖គណិតវិទ្យាថ្ងៃនេះ

សិក្សាអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

ខែតុលា 23, 2009 មតិ 8
ចំណាត់ក្រុម ៖គណិតវិទ្យាថ្ងៃនេះ

គណនាតួទីn

ខែតុលា 20, 2009 បញ្ចេញមតិ

XXX_Page_1
XXX_Page_2

ចំណាត់ក្រុម ៖គណិតវិទ្យាថ្ងៃនេះ