គន្លឹះស្វ៊ីតនៃចំនួនពិត

ខែតុលា 28, 2009 មតិ 9

សៀវភៅធរណីមាត្រ

ខែវិច្ឆិកា 9, 2009 បញ្ចេញមតិ

សៀវភៅធរណីមាត្រសម្រាប់ថ្នាក់ទី11 និង ទី12

(Download Now ) Free Trial

វិធិសាស្រ្តក្នុងធរណីមាត្រ

ចំណាត់ក្រុម ៖គណិតវិទ្យាថ្ងៃនេះ

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោក

ខែវិច្ឆិកា 3, 2009 មតិ 3

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោក( ភាគ១)

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ១

(Download)គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ១

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោក( ភាគ២)

គណិតវិទ្យាភាគ២

(Download )គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ២

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោក( ភាគ៣)

គណិតវិទ្យាភាគ២

(Download) /គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ៣

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោក( ភាគ៤)

(Download)គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ៤

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោក( ភាគ៥)

Book Olympiad 5

(Download Now ) គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ០៥(Free Trial )

ចំណាត់ក្រុម ៖គណិតវិទ្យាថ្ងៃនេះ

ចំណោទគណិតវិទ្យា

ខែតុលា 31, 2009 មតិ 12

គេដឹងថា5ឆ្នាំទៅមុខទៀតអាយុឪពុកស្មើនឹង3ដងនៃអាយុកូន ។ បើគេយកអាយុឪពុកក្នុង

ពេលបច្ចុប្បន្នចែកនឹងអាយុកូនបច្ចុប្បន្នគេបានផលចែក 3 នឹងសំនល់ 10 ។

តើបច្ចុប្បន្នអាយុឪពុកមានប៉ុន្មាន ?

ក/ 40ឆ្នាំ                        ខ/ 45ឆ្នាំ                                គ/ 50ឆ្នាំ

ឃ/ 55ឆ្នាំ       ង/ 60ឆ្នាំ        ច/65ឆ្នាំ

គណិតវិទ្យាពាណិជ្ជកម្ម

ខែតុលា 30, 2009 មតិ 6
(Download) គណិតវិទ្យាពាណិជ្ជកម្មគណិតវិទ្យាពាណិជ្ជកម្ម

គណិតវិទ្យាពាណិជ្ជកម្ម

(Download)វិធីងាយៗដើម្បីឲ្យខួក្បាលក្លាយជាម៉ាស៊ីនគិតលេខ

វិធីងាយៗដើម្បីឲ្យខួក្បាលក្លាយជាម៉ាស៊ីនគិតលេខ

វិធីងាយៗដើម្បីឲ្យខួក្បាលក្លាយជាម៉ាស៊ីនគិតលេខ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សូមអគុណលោក នន់ សុខណា ដែលបានផ្ញើសៀវភៅនេះ

ដើម្បីចែកជូនអ្នកសិក្សា!!!

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោក

ខែតុលា 28, 2009 មតិ 3

សៀវភៅនេះសម្រាប់សិស្សានុសិស្សសិក្សាស្រាវជ្រាវតែប៉ុណ្ណោះ ( មិនសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្ម )

ចំណាត់ក្រុម ៖គណិតវិទ្យាថ្ងៃនេះ

សិក្សាស្វ៊ីតចំនួនពិតដោយខ្លួនឯង!!!

ខែតុលា 23, 2009 បញ្ចេញមតិ

Pages from Book II Sequences

ចំណាត់ក្រុម ៖គណិតវិទ្យាថ្ងៃនេះ